• Regulamin

skypaybaner1.png

DOMINIK WENCEL
FIRMA HANDLOWA "ARDOX
KIJEWO SZLACHECKIE 47A
86-253 KIJEWO KRÓLEWSKIE
REGON: 871629835
NIP: 875-119-65-45
 

 

REGULAMIN SKLEPU ARDOX
Ostatnia aktualizacja 18.01.2021

„Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.

Części wysyłamy w ciągu 24 godzin od finalizacji zamówienia w dni robocze.

Za finalizację zamówienia uznajemy moment w którym wpłata za zakupy zostanie u nas potwierdzona na koncie, a przy płatności kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.

 • INFORMACJA DLA KLIENTÓW PŁACĄCYCH KARTĄ KREDYTOWĄ:

  1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  2. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

  3. Dostępne formy płatności:

  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Płatności online
  • BLIK
  • Alior Raty"

W przypadku wyboru opcji dostawy za pobraniem transakcja zostaje uznana jako sfinalizowana.

W przypadku braku finalizacji transakcji w ciągu 7 dni, transakcja ta zostanie anulowana.

Na wszystkie cześci używane udzielamy 30 dni gwarancji od momentu dostawy do klienta.

Na silniki udzielamy gwarancji pisemnej.

W przypadku części nowych obowiązuje roczna rękojmia - przedsiębiorcy są wyłączeni z prawa do rękojmi.

Na cześci nowe udzielamy 12 miesięcy gwarancji producenta.

Informacja o zwrocie powinna być uzgodniona wcześniej z nami, za pośrednictwem telefonu, maila lub zgłoszenia.

Zapewniamy możliwość zwrotu zakupionego towaru  bez podania przyczyny przez 14 dni z wyjątkiem części elektronicznych, przy których zawsze należy podać pozwód zwrotu bez względu na ilość dni jaka upłyneła od zakupu.  Podany powód może zostać przez nas zweryfikowany, poprzez dodatkowe pytania, na które kupujący zobowiązuje się odpowiedzieć.
Części elektroniczne powinny być montowane przez uprawniony do tego zakład mechaniki.
Do zwracanego przedmiotu elektronicznego w ramach zwrotu powinna być dołączona kartka z pieczątką warsztatu mechaniki motocyklowej, oraz opisem powodu zwrotu.

Zwrot od 15 do 30 dnia obejmuje nasza gwarancja rozruchowa i wtedy zawsze należy podać przyczynę.

Darmowy zwrot dotyczy tylko reklamacji związanych z wadliwością przedmiotu.

W przypadku zwrotu na nasz koszt, na wskazany przez klienta adres mailowy zostanie wysłana etykieta, którą należy wydrukować i nakleić na paczkę. Następnie należy samodzielnie dostarczyć paczkę na pocztę z naszą etykietą - żadne dodatkowe opłaty nie zostaną pobrane.
Można również utworzyć taką etykietę samodzielnie na stronie https://ezwroty.poczta-polska.pl.
W tym celu w nazwie sklepu należy wybrać Ardox. Po wypełnieniu wszystkich pól etykieta ta będzie oczekiwać na nasza akceptację. Po jej zaakceptowaniu na adres mailowy wskazany przez nadawcę, zostanie wysłana etykieta zwrotna na nasz koszt. Etykieta jest ważna przez 7 dni.

Zwrot przedmiotu powinien być dokonany w czasie nie dłuższym niż 14 dni od podania informacji o planowanym zwrocie. 

Podstawą zwrotu jest posiadanie dowodu zakupu, w jakiejkolwiek formie.

Przedmiot należy zwrócić wraz z dowodem zakupu (paragon zawsze znajduje się w paczce) i wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy, w którym należy napisać numer konta do przelewu.

W przypadku odstąpienia od umowy na odległość, przelew zostanie wykonany w możliwe szybkim terminie po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu zwróconego przedmiotu, jednakże w czasie nie dłuższym niż 7 dni.
W przypadku reklamacji, jej rozpatrzenie nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Wówczas w przypadku jej zaakceptowania zwrot środków zostanie wykonany w czasie nie dłuższym niż 7 dni od daty uznania reklamacji.

Zwroty pieniędzy dokonujemy tylko przelewami bankowymi.

Paczki odesłane za pobraniem nie będą odbierane.

W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie należy sporządzić protokół uszkodzeń z przewoźnikiem, oraz zdjęcia uszkodzeń.

Skan protokołu uszkodzeń wraz z zdjęciami powinien zostać do nas wysłany na adres email sklep@ardoxmoto.pl niezwłocznie w celu umożliwienia nam zgłoszenia reklamacji do przewoźnika.

Prawa z tytułu rękojmi.
Sprzedawca zapewnia 1 rok ochrony z tytułu rękojmi na wady ukryte sprzedawanych przedmiotów nie wynikających z ich normalnego zużycia.
Rękojmi nie podlegają też wady o których wiedział kupujący, oraz te,  które zostały opisane w ofercie danego przedmiotu.
W pierwszej kolejności sprzedający w miarę możliwości wymieni przedmiot na inny, wolny od wad, lub dokona jego naprawy.
W drugiej kolejności sprzedający zwróci pieniądze za zakupiony przedmiot, przy czym wartość może zostać pomniejszona o utratę wartości z tytułu użytkowania przedmiotu.
Przedsiębiorcy są wyłączeni z tytułu praw do rękojmi.

 

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, (…)

Art. 29. 1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27.
2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. (…)
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
(…)

Art. 33. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Art. 34. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy (…) nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
(…)
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy (…)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot: Firma Handlowa ARDOX, adres kontaktowy: 
Kijewo Szlacheckie 47a 86-253 Kijewo Królewskie adres email. sklep@ardoxmoto.pl.
Z Administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub do odwołania zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
- usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
- prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

7. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.